Bezpečný a komfortný domov.


Dve tlačidlá pre intuitívne ovládanie

Ovládanie alarmu JABLOTRON 100+ je skutočne jednoduché – bez problémov to zvládnete aj s rukami plnými nákupných tašiek. Jednoduchosť zaručujú tlačidlá v segmentoch, ktoré predstavujú jednotlivé časti domu či funkcie (napríklad zavlažovanie).

Zelené a červené tlačidlo

Segmenty fungujú ako semafor. Zelená znamená, že alarm je vypnutý a vy sa môžete voľne pohybovať po celom dome. Červená, rovnako ako na prechode, znamená STOP. Dom je v takom prípade zaistený proti zlodejom a prípadné neoprávnené vniknutie alarm okamžite zaznamená. Vďaka svetelnej signalizácií na klávesnici alarmu okamžite zistíte, čo je chránené a čo nie..

100 % bezpečná autorizácia

O prístupoch k domovému alarmu budete mať dokonalý prehľad. Každé vypnutie zabezpečovacieho systému totiž vyžaduje overenie prostredníctvom čipu alebo zadanie kódu. Nemusíte sa preto báť, že by váš alarm ovládal niekto cudzí, a to i napriek tomu, že jeho ovládanie je skutočne jednoduché.

Systém, ktorý sa vám prispôsobí

Alarm JABLOTRON 100+ môžete postupne rozširovať. Hodiť sa vám to môže napríklad v prípade, že si postavíte garáž. Rozšírenie systému je jednoduché – stačí, aby ste zavolali nášho montážneho partnera. Ten do vašej garáže nainštaluje detektory a ku klávesnici pridá ďalší „semafor“ (segment). Maximálny možný počet segmentov je 20..


Čo môžete robiť s alarmom Jablotron

Ovládanie garáže

Upozornenie na to, že garáž / brána zostala otvorená po zapnutí ochrany

Bojíte sa toho, že odídete autom z garáže, zabudnete zatvoriť bránu a tá ostane celý deň otvorená a vy o tom vôbec nebudete vedieť? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete byť na takúto situáciu upozornení SMS správu a pohodlne bránu zatvoriť odoslaním SMS.

Taktiež je možne:
 • Otváranie / zatváranie garáže prezvonením z mobilu
 • Otváranie / zatváranie garáže pomocou mobilnej a webovej aplikácie MyJABLOTRON
 • Otváranie / zatváranie garáže bliknutím diaľkových svetiel auta
 • Zatváranie garáže automaticky so zapnutím ochrany
 • Otváranie / zatváranie garáže so signalizáciou otvorenia na klávesnici alarmu
 • Upozornenie na otvorenú garáž pípaním sirénky

Ovládanie svetiel

Automatické zhasnutie svetiel po zapnutí ochrany

Stáva sa u vás doma, že deti zabúdajú zhasínať svetlo? Alebo kolegovia v práci pri odchode nechajú rozsvietené a svetlo svieti zbytočne celú noc? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby vypol všetky svetelné okruhy vždy, keď zapnete ochranu a zase ich zapol po vypnutí ochrany. Už sa viac nebudete musieť stresovať, či ste nenechali svietiť.

Taktiež je možne:
 • Automatické zhasnutie svetiel, keď sa v miestnosti nikto nenachádza
 • Automatické rozsvietenie po vypnutí ochrany
 • Automatické rozsvietenie pri vstupe do miestnosti
 • Rozsvietenie svetiel v altánku a v záhrade na diaľku pomocou diaľkového ovládača
 • Automatické rozsvietenie nočného koridoru pre cestu do kúpeľne a na toaletu
 • Rozsvietenie svetiel v altánku a v záhrade na diaľku pomocou mobilu
 • Osvetlenie firemného loga
 • Ovládanie osvetlenia príjazdovej cesty na diaľku

Ovládanie záhrady

Automatické zapínanie zavlažovania

Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete využiť alarm, aby automaticky zapínal zavlažovanie záhrady alebo trávnika v nastavených časoch a na nastavenú dobu. O závlahu sa nemusíte starať a nemusíte sa báť, že trávnik vyschne, keď odídete na dlhšie z domu.

Taktiež je možne:
 • Zapínanie osvetlenia a zavlažovania v záhrade pomocou klávesnice alarmu
 • Zapínanie zavlažovania pomocou mobilného telefónu
 • Automatické vetranie skleníka
 • Automatické zatiahnutie krytu bazéna po zapnutí ochrany
 • Zatiahnutie krytu bazéna pomocou klávesnice alarmu
 • Zapínanie ohrevu vody v bazéne pomocou mobilného telefónu
 • Automatické spúšťanie filtrácie vody v bazéne
smernica_pripravena_v_sulade_s_nariadenim_GDPR

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:

Prevádzkovateľ: Branislav Kubala – BOYARD

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa fakturačná, adresa miesta montáže EZS, IČO, DIČ, IČ DPH,

Účely spracovania osobných údajov: Spísanie zmluvy o poskytovaní Technickej služby, Odovzdávajúceho protokolu, vystavenie faktúry a registrácia SIM karty spoločnosti JABLOTRON Slovakia s.r.o..
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Príjemcovia osobných údajov: K.r.P.z Trnava odbor S.B.S, JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

 

 

V …………………………………, dňa …………………… ……………………………………………..
Dotknutá osoba