O násFirma Boyard začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 2011, po získaní licencie od krajského riaditeľstva policajného zboru na prevádzkovanie technickej služby. Firma BOYARD je držiteľom certifikátu montážneho partnera spoločnosti Jablotron pre odbornú montáž alarmov, ktorý je pravidelne obnovovaný. Výnimočnosťou firmy BOYARD je osvedčenie od Národného bezpečnostného úradu o spôsobilosti pracovať s utajovanými skutočnosťami, v stupni DÔVERNÉ. Preto nám môže plne dôverovať aj ten najnáročnejší zákazník. Ak sa rozhodnete využiť naše služby, prvým krokom bude osobná obhliadka objektu, preberieme spolu rôzne možnosti zabezpečenia alarmu, kamerového systému prípadne možnosti, ako inteligentne ovládať svoju domácnosť. Následne vypracujeme cenovú ponuku. Po montáži alarmu zákazníka dôkladne oboznámime o obsluhe, možnostiach a výhodách nainštalovaného zabezpečovacieho zariadenia.
 

Alarm Jablotron 100

Premeňte svoj dom na bezpečné miesto a zažite pocit skutočného pokoja, či už na dovolenke, alebo počas bežného dňa v práci. Alarm JABLOTRON 100 kompletne ochráni vašu domácnosť. Zároveň dokáže rozsvietiť svetlá, otvoriť garážovú bránu, chrániť kúpeľňu pred zaplavením či spustiť zavlažovanie, a to všetko i nadiaľku prostredníctvom aplikácie MyJABLOTRON, alebo automaticky z celoročného kalendára.


O nás

Chcem zabezpečiť svoj objekt

smernica_pripravena_v_sulade_s_nariadenim_GDPR

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:

Prevádzkovateľ: Branislav Kubala – BOYARD

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa fakturačná, adresa miesta montáže EZS, IČO, DIČ, IČ DPH,

Účely spracovania osobných údajov: Spísanie zmluvy o poskytovaní Technickej služby, Odovzdávajúceho protokolu, vystavenie faktúry a registrácia SIM karty spoločnosti JABLOTRON Slovakia s.r.o..
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Príjemcovia osobných údajov: K.r.P.z Trnava odbor S.B.S, JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

 

 

V …………………………………, dňa …………………… ……………………………………………..
Dotknutá osoba