ALARM JABLOTRON

Zabezpečovací systém Jablotron

Venujeme sa inštalácií zabezpečovacieho systému Jablotron, ktorý dokáže

Zabezpečte svoj dom aj z ďalekej cudziny.

Prostredníctvom mobilnej a webovej aplikácie MyJABLOTRON môžete alarm nastaviť i na diaľku. Zároveň môžete ovládať rôzne zariadenia a spotrebiče vo svojom dome. Či už ste na dovolenke, v práci alebo ste si len odskočili na nákup – prehľad o tom, čo sa u vás doma deje budete mať neustále.
Ponúknuť prehľad o všetkých zariadeniach od spoločnosti JABLOTRON
Ovládať váš alarm rovnako, ako by ste pracovali s klávesnicou

Zobraziť fotografie z detektorov v miestnosti
Sledovať teplotu alebo spotrebu energií

Chcem zabezpečiť svoj objekt

parallax background

Štyri spôsoby ovládania alarmu JABLOTRON 100+

Potrebujete zapnúť alarm, rozsvietiť svetlo na záhrade alebo otvoriť garáž? Máte niekoľko možností, ako na to.
Klávesnica so segmentami
Mobilná aplikácia určená pre smartfóny

Webová aplikácia určená pre prehliadače
Kľúčenka

Bezpečnostná SIM

Bezpečnostná SIM JABLOTRON je unikátna služba, súčasťou ktorej je aj najvýhodnejšia SIM karta pre alarm Jablotron s balíčkom výhod.

Umožnuje:
  • získavať prehľad o svojom alarme a zároveň ho vzdialene ovládať
  • informovanie užívateľa formou SMS notifikácií a výstražných volaní
Umožnuje:
  • 7 ročnú garanciu bezplatnej servisnej podpory alarmu
  • garancie zodpovednosti za škody až do výšky 80.000€
  • administráciu SIM karty v alarme
  • prevádzku SIM karty v alarme
  • službu sledovania nákladov
  • garantovanú komunikáciu
  • komunikáciu s Cloudom Jablotron
  • technickú podporu ku Cloudu Jablotron
Dom
firma_Jablotron
SK-produktová-mapa-JABLOTRON-100-pages-1
užívatelský-návod-Jablotron_100
smernica_pripravena_v_sulade_s_nariadenim_GDPR

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:

Prevádzkovateľ: Branislav Kubala – BOYARD

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa fakturačná, adresa miesta montáže EZS, IČO, DIČ, IČ DPH,

Účely spracovania osobných údajov: Spísanie zmluvy o poskytovaní Technickej služby, Odovzdávajúceho protokolu, vystavenie faktúry a registrácia SIM karty spoločnosti JABLOTRON Slovakia s.r.o..
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Príjemcovia osobných údajov: K.r.P.z Trnava odbor S.B.S, JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

 

 

V …………………………………, dňa …………………… ……………………………………………..
Dotknutá osoba