Kontakt

Kontaktujte nás

Pomôžeme Vám vyriešiť všetky Vaše otázky ohľadom zabezpečenia objektov, stačí nás len kontaktovať.

Pracovné hodiny


Pondelok - Sobota

600 - 1800

Servis na telefóne

24 hodín / denne


Fakturačné údaje

IČO: 42165423
DIČ: 1074751612

nie sme platcom DPH.

Adresa

Branislav Kubala
919 27 Dolné Lovčice
Marka Čulena 757/18
okres TRNAVA


Telefón: +421 944 183 133

e-mail: boyard@boyard.sk

smernica_pripravena_v_sulade_s_nariadenim_GDPR

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:

Prevádzkovateľ: Branislav Kubala – BOYARD

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa fakturačná, adresa miesta montáže EZS, IČO, DIČ, IČ DPH,

Účely spracovania osobných údajov: Spísanie zmluvy o poskytovaní Technickej služby, Odovzdávajúceho protokolu, vystavenie faktúry a registrácia SIM karty spoločnosti JABLOTRON Slovakia s.r.o..
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Príjemcovia osobných údajov: K.r.P.z Trnava odbor S.B.S, JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

 

 

V …………………………………, dňa …………………… ……………………………………………..
Dotknutá osoba