Alarm

Firma Boyard ponúka komplexné zabezpečenie objektov ako sú rodinné domy, ambulancie, lekárne a firemné priestory. Objekty zabezpečíme podľa priania zákazníka a pomôžeme s návrhom.
Inštalovaný alarm je od úspešného a osvedčeného výrobcu zabezpečovacej techniky značky Jablotron.
Výhodou zabezpečovacieho systému Jablotron 100 je jeho spoľahlivosť a možnosť dopĺňať rôzne komponenty aj po niekoľkých rokoch. Všetky prvky alarmu sú aj bezdrôtové, preto je ich možné veľmi jednoducho a šetrne k interiéru dopĺňať a podľa potreby rozširovať. Môže ísť o ovládanie závlah, bazénového čerpadla, meranie teploty v bazéne a mnoho ďalších. Alarm tiež zabezpečí vaše auto parkované pred chráneným objektom.

Viac o výrobkoch u dodávateľa pre firmu Boyard
jablotron.sk

Kamerový systém

Kamerové systémy poskytujeme pre zákazníkov tak isto od osvedčených svetoznámych výrobcov Dahua a Hikvision.
Kamerový systém je dnes už takmer neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Stretávame sa s ním v podstate všade. V prípade narušenia nášho domova či majetku je to veľmi dôležité. Alarm oznámi narušenie a snaží sa odradiť páchateľa. V kombinácii s kamerovým systémom vieme situáciu správne vyhodnotiť a páchateľa odhaliť. Kamerový systém vám taktiež zabezpečí firma Boyard.

Viac o výrobkoch u dodávateľa pre firmu Boyard:

slovakalarms.sk
tssgroup.sk

Domový videovrátnik

K úplnému pohodliu kľudného a bezpečného bývania celej rodiny neodmysliteľne patrí aj domový videovrátnik. Neslúži iba na otvorenie bránky, keď čakáte rodinu či priateľov. Dokáže zaznamenať podozrivý pohyb pred vstupom do domu a zobraziť osoby, ktoré u vás zvonili počas vašej neprítomnosti. Inštaláciu videovrátnika zabezpečíme od známych výrobcov ako: Emos , Dahua , Hikvision.
Viac o výrobkoch u dodávateľa pre firmu Boyard:
slovakalarms.sk
tssgroup.sk
emos.sk

Naše certifikáty a partneri

smernica_pripravena_v_sulade_s_nariadenim_GDPR

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:

Prevádzkovateľ: Branislav Kubala – BOYARD

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa fakturačná, adresa miesta montáže EZS, IČO, DIČ, IČ DPH,

Účely spracovania osobných údajov: Spísanie zmluvy o poskytovaní Technickej služby, Odovzdávajúceho protokolu, vystavenie faktúry a registrácia SIM karty spoločnosti JABLOTRON Slovakia s.r.o..
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Príjemcovia osobných údajov: K.r.P.z Trnava odbor S.B.S, JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

 

 

V …………………………………, dňa …………………… ……………………………………………..
Dotknutá osoba